Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > Fire faire Mh˛rag

Fire faire Mh˛rag

Fire faire Mh˛rag Aye, what a fuss, Morag
Gaol m˛r aig na gillean ort The boys love you
Fire faire Mh˛rag Aye, what a fuss, Morag
CÓite nis an robh thu raoir? Where were you last night?
Fire faire Mh˛rag Aye, what a fuss, Morag
Gaol m˛r aig na gillean ort The boys love you
Fire faire Mh˛rag Aye, what a fuss, Morag
CÓite nis an robh thu raoir? Where were you last night?
   
A Mh˛rag, a Mh˛rag Morag, Morag
Gaol m˛r aig na gillean ort The boys love you
A Mh˛rag, a Mh˛rag Morag, Morag
CÓite nis an robh thu raoir? Where were you last night?
A Mh˛rag, a Mh˛rag Morag, Morag
Gaol m˛r aig na gillean ort The boys love you
A Mh˛rag, a Mh˛rag Morag, Morag
CÓite nis an robh thu raoir? Where were you last night?

 

 

Recordings:
"Puirt-a-Beul" on Gillebrýde MacMillan's album Thogainn Ort Fonn