Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > Ma dh'eugas Dmhnall mac 'ic Iain

Ma dh'eugas Dmhnall mac 'ic Iain

Ma dh'eugas Dmhnall mac 'ic Iain If Donald son of the son of John dies
Eugaich e an cosnach He'll die employed
Ma dh'eugas Dmhnall mac 'ic Iain If Donald son of the son of John dies
Bidh sinn air a thrradh We'll be at his funeral
Ma dh'eugas Dmhnall mac 'ic Iain If Donald son of the son of John dies
Eugaich e an cosnach He'll die employed
Ma dh'eugas Dmhnall mac 'ic Iain If Donald son of the son of John dies
Bidh sinn air a thrradh We'll be at his funeral
   
Gheobh sinn aran agus m We'll get bread and butter
'S cise na banaraich And the milkmaid's cheese
Gheobh sinn aran agus m We'll get bread and butter
Uisge-beath' an Tisich And the Toiseach's whisky
Gheobh sinn aran agus m We'll get bread and butter
'S cise na banaraich And the milkmaid's cheese
Gheobh sinn aran agus m We'll get bread and butter
Uisge-beath' an Tisich And the Toiseach's whisky
   
Iain Bn mac Dhmhnaill 'ic 'ic Iain Fair John son of Donald son of the son of John
'S lidir gu carachd e He's strong at wrestling
Iain Bn mac Dhmhnaill 'ic 'ic Iain Fair John son of Donald son of the son of John
Chuir e dheth a chta He put off his coat
Iain Bn mac Dhmhnaill 'ic 'ic Iain Fair John son of Donald son of the son of John
'S lidir gu carachd e He's strong at wrestling
Iain Bn mac Dhmhnaill 'ic 'ic Iain Fair John son of Donald son of the son of John
Chuir e dheth a chta He put off his coat
   
Dmhnall mac Iain againn fhn Our own Donald son of John
Fear a b'fherr a bh'aca-san The best man they had
Dmhnall mac Iain againn fhn Our own Donald son of John
Fear a b'fherr a' Bhrigh' The best man in the Brae
Dmhnall mac Iain againn fhn Our own Donald son of John
Fear a b'fherr a bh'aca-san The best man they had
Dmhnall mac Iain againn fhn Our own Donald son of John
Fear a b'fherr a' Bhrigh' The best man in the Brae

 

 

Recordings:
"Dmhnall Mac 'Ic Iain" on Mary Jane Lamond's album Suas E!