Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > Maoileas Mr na Guailne

Maoileas Mr na Guailne

Maoileas Mr na Guailne Big Myles of Gualainn
A-null Blr a' Bhuailte Heading along Blr a' Bhuailte
Maoileas Mr na Guailne Big Myles of Gualainn
A-null Glaic a' Ghrgair Heading along Glaic a' Ghrgair
Maoileas Mr na Guailne Big Myles of Gualainn
A-null Blr a' Bhuailte Heading along Blr a' Bhuailte
Maoileas Mr na Guailne Big Myles of Gualainn
A-null Glaic a' Ghrgair Heading along Glaic a' Ghrgair
   
Tha seann bhriogais lachdan air He wears old gray breeks
Tha seann dosag liath air His aging forelock is gray
Tha seann bhriogais lachdan air He wears old gray breeks
'S chan fhaigh e bean gu siorraidh He'll never get himself a wife
Tha seann bhriogais lachdan air He wears old gray breeks
Tha seann dosag liath air His aging forelock is gray
Tha seann bhriogais lachdan air He wears old gray breeks
'S chan fhaigh e bean gu siorraidh He'll never get himself a wife

 

 

Recordings:
"Bodach Innse Chr" on Na Seid's album Na Seid