Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > Mo ghn r soda

Mo ghn r soda

Sist: Chorus:
Mo ghn r soda My new silk gown
Mo ghn grinn caligo My pretty calico gown
Mo ghn r soda My new silk gown
Mo ghn grinn caligo My pretty calico gown
Mo ghn r soda My new silk gown
Mo ghn grinn caligo My pretty calico gown
Gun rachainn as a' ruidhle I'd go dancing
Le'm ghn grinn caligo In my pretty calico gown
   
O sheinn i le fidhleir She sang with the fiddler
O dhanns i gu h-aighearach She danced merrily
O sheinn i le fidhleir She sang with the fiddler
O dhanns i gu h-aighearach She danced merrily
O sheinn i le fidhleir She sang with the fiddler
O dhanns i gu h-aighearach She danced merrily
Gun rachainn as a' ruidhle I'd go dancing
Le'm ghn grinn caligo In my pretty calico gown
   
O tha i laghach, siobhalt' She's nice and polite
Tha i grinn, banalta She's pretty and __
O tha i laghach, siobhalt' She's nice and polite
Tha i grinn, banalta She's pretty and __
O tha i laghach, siobhalt' She's nice and polite
Tha i grinn, banalta She's pretty and __
Gur snog i as a' ruidhle How lovely she is dancing
Le gn grinn caligo In the pretty calico gown

 

 

Recordings:
"Barra Clapping Song" on Capercaillie's album Roses And Tears