Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > O tha'n tombaca daor

O tha'n tombaca daor

O tha'n tombaca daor
O tha n tombaca ginidh
O tha'n tombaca daor
B'fhearr leam gu robh e tuilleadh

Ginidh air ah-uile punnd
Punnd air a h-uile ginidh
Tha e ginidh air a phunnd
Agus punnd air a ghinidh