Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > Riobainnean mra

Riobainnean mra

Sist: Chorus:
Gheibh sinn riobainnean mra, mra We'll have big ribbons
Gheibh sinn riobainnean mra, dearga We'll have big, red ribbons
Gheibh sinn riobainnean mra, mra We'll have big ribbons
Nuair thig Eghainn thar a' mhargaidh When Eoghainn comes back from the market
Gheibh sinn riobainnean mra, mra We'll have big ribbons
Gheibh sinn riobainnean mra, dearga We'll have big, red ribbons
Gheibh sinn riobainnean mra, mra We'll have big ribbons
Nuair thig Eghainn thar a' mhargaidh When Eoghainn comes back from the market
   
Dannsadh leis a' ghn r, r Dancing with the new dress
Dannsadh leis a' ghn r 's e bragha Dancing with the beautiful, new dress
Dannsadh leis a' ghn r, r Dancing with the new dress
Orr' a' chlthaobh 's orr' a' bheulaibh Behind and before
Dannsadh leis a' ghn r, r Dancing with the new dress
Dannsadh leis a' ghn r 's e bragha Dancing with the beautiful, new dress
Dannsadh leis a' ghn r, r Dancing with the new dress
Orr' a' chlthaobh 's orr' a' bheulaibh Behind and before
   
Air a dhnadh air a' chlthaobh Fastened behind
Air a dhnadh air a' bheulaibh Fastened in front
Air a dhnadh air a' chlthaobh Fastened behind
Dannsadh leis a' ghn r 's e bragha Dancing with the beautiful, new dress
Air a dhnadh air a' chlthaobh Fastened behind
Air a dhnadh air a' bheulaibh Fastened in front
Air a dhnadh air a' chlthaobh Fastened behind
Dannsadh leis a' ghn r 's e bragha Dancing with the beautiful, new dress

 

 

Recordings:
"Turas An nraidh" on Capercaillie's album Roses And Tears
"Puirt A Beul" on Cliar's album Grinn Grinn