Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > Seinn o

Seinn o

Thig am fìdhleir a-nochd The fiddler is coming tonight
Gheibh na h-ìonagan port The girls will get their tune
Thig am fìdhleir a-nochd The fiddler is coming tonight
A-nochd thig am fìdhleir Tonight the fiddler is coming
Thig am fìdhleir a-nochd The fiddler is coming tonight
Gheibh na h-ìonagan port The girls will get their tune
Thig am fìdhleir a-nochd The fiddler is coming tonight
A-nochd thig am fìdhleir Tonight the fiddler is coming
   
Sèist: Chorus:
Seinn o churadail o Seinn o churadail o
Seinn, seinn churadail o Seinn, seinn churadail o
Seinn o churadail o Seinn o churadail o
Seinn churadail oro Seinn churadail oro
Seinn o churadail o Seinn o churadail o
Seinn, seinn churadail o Seinn, seinn churadail o
Seinn o churadail o Seinn o churadail o
Seinn churadail oro Seinn churadail oro
   
Tha na maoir 'ga mo shireadh The bailiffs are after me
Tha na saoir 'ga mo shireadh The joiners are after me
Tha na maoir 'ga mo shireadh The bailiffs are after me
Cha ghabh mi ach tàillear I won't have anyone but the tailor
Tha na maoir 'ga mo shireadh The bailiffs are after me
Tha na saoir 'ga mo shireadh The joiners are after me
Tha na maoir 'ga mo shireadh The bailiffs are after me
Cha ghabh mi ach tàillear I won't have anyone but the tailor
   
Théid mi null air an abhuinn I will go forth across the water
Thig mi nall air an abhuinn I will come back across the river
Théid mi null air an abhuinn I will go forth across the water
'Choimhead air an tàillear To visit the tailor
Théid mi null air an abhuinn I will go forth across the water
Thig mi nall air an abhuinn I will come back across the river
Théid mi null air an abhuinn I will go forth across the water
'Choimhead air an tàillear To visit the tailor

 

 

Recordings:
"Seinn O" on Talitha MacKenzie's album Sólas
"Fhuair Sinn Ìm A's A' Ghleann Mhòr" on Maeve Mackinnon's album Don't Sing Lovesongs
"Seinn O!" on Mouth Music's album Mouth Music