Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > Tha mi dol a dheanamh banais

Tha mi dol a dheanamh banais

Sist: Chorus:
Hoigh ili odail iodail odail iodail oi ghrigh Hoigh ili odail iodail odail iodail oi ghrigh
Hoigh ili odail iodail odail iodail oi ghrigh Hoigh ili odail iodail odail iodail oi ghrigh
Hoigh ili odail iodail odail iodail oi ghrigh Hoigh ili odail iodail odail iodail oi ghrigh
Ghe-am 'sa ghiodail-am 'sa ghiodail iodail oighrigh Ghe-am 'sa ghiodail-am 'sa ghiodail iodail oighrigh
   
Tha mi dol a dheanamh banais, tha mi dol a phsadh I'm going to make a wedding, I'm going to marry
Tha mi dol a dheanamh banais, tha mi dol a phsadh I'm going to make a wedding, I'm going to marry
Tha mi dol a dheanamh banais, tha mi dol a phsadh I'm going to make a wedding, I'm going to marry
H h h g nuair a thig mo dhchas H h h g when my sweetheart comes
   
Tha mi dol a dheanamh banais, tha mi dol a riteach I'm going to make a wedding, I'm going to have a marriage-contract
Tha mi dol a dheanamh banais, tha mi dol a riteach I'm going to make a wedding, I'm going to have a marriage-contract
Tha mi dol a dheanamh banais, tha mi dol a riteach I'm going to make a wedding, I'm going to have a marriage-contract
H h h g nuair a thig mo cheud-ghaol H h h g when my first love comes

 

 

Recordings:
"Puirt-A-Beul" on Eilidh Mackenzie's album Eideadh Na Sgeulachd