Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Sìleas > Play On Light > Mo Dhomhnullan Fhéin

   
Play On Light Mo Dhomhnullan Fhéin
   
Credits: Traditional; lyrics by Niall MacLeod; arranged by Sìleas
   
Appears On: Play On Light
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Mo Dhòmhnallan Fhèin" on Julie Fowlis' album Cuilidh
"Mo Dhòmhnullan Fhèin" on Flora MacNeil's album Orain Floraidh
   

Lyrics: English Translation:
   
'Nuair chruinn'cheas an òigridh When the young people gather
Gu mire 's gu sòlas For fun and delight
Tha mise 'nam ònar I am alone
'S an t-seòmar gun ghleus And sad in the room
A'cuimhneachadh còmhraidh Remembering the talk
An fhleasgaich a leòn mi Of the young man who hurt me
'S a'ghaoil thug mi òg And the love I gave when I was young
Do mo Dhòmhnullan fhéin To my own Donald
   
Tha m'athair 's mo mhàthair My father and mother
Ri gearan 's ri cànran Are complaining and saying
'S a'cantainn nach fheàrr mi That I was no better
Na pàisde gun chéill Than a child with no sense
Mo ghaol thoirt a dh'òigfhear To give my love to a young man
Tha daonnan a'seòladh Who is always sailing
'S a'sgaoileas a stòras And spreading his wealth
Gun ghò ris gach té About without heed to each girl
   
Tha bliadhn' agus còrr bho It's more than a year
Na thriall e bho 'eòlas Since he traveled out of sight
'S tha 'iomhaigh cho beò dhomh And his image is as alive to me
'S ged sheòladh e 'n dé As if he'd sailed yesterday
Cha ghéill mi do dh'òigfhear I won't submit to a young man
'S cha tréig mi na bòidean And I won't go back on the vows
A sheulaich mi òg I made when I was young
Do mo Dhòmhnullan fhéin To my own Donald