Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Rachel Walker > Bràighe Loch Iall > A Mhic Dhùghaill 'Ic Ruairidh

   
Bràighe Loch Iall A Mhic Dhùghaill 'Ic Ruairidh
   
Credits: Arranged by Rachel Walker
   
Appears On: Bràighe Loch Iall
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "A' Mhic Dhùghaill 'Ic Ruairidh" on Maggie MacInnes' album Spiorad Beatha
   

Lyrics: English Translation:
   
A Mhic Dhùghaill 'ic Ruairidh Son of Dougal, son of Roderick
Chuir am buaireadh fo m' chéill-sa Who sorely tried my senses
Dh'fhàg thu tana ma ghruaidhean You made my cheeks thin
'S chuir mo ghruag air dhroch ghréidheadh You caused my hair to be unkempt
   
Dh'fhàg thu tana ma ghruaidhean You made my cheeks thin
'S chuir mo ghruag air dhroch ghréidheadh You caused my hair to be unkempt
'S diombach mise dha m' phiuthair I am resentful of my sister
Nighean bhuidhe 'n fhuilt steudaich Yellow-haired girl of the wavy hair
   
'S diombach mise dha m' phiuthair I am resentful of my sister
Nighean bhuidhe 'n fhuilt steudaich Yellow-haired girl of the wavy hair
'S cha bhuidheach mi dha m' mhàthair And I am not grateful to my mother
'S òg a chàirich i bhreug orm She laid a lie to my charge early in life
   
'S cha bhuidheach mi dha m' mhàthair And I am not grateful to my mother
'S òg a chàirich i bhreug orm She laid a lie to my charge early in life
Mo mhìle beannachd aig m'athair My thousand blessings on my father
'S e nach gabhadh droch sgeul orm He would not believe scurrilous rumors about me
   
Mo mhìle beannachd aig m'athair My thousand blessings on my father
'S e nach gabhadh droch sgeul orm He would not believe scurrilous rumors about me
Ach mo mhallachd aig a' bhuachaill' But my curse on the cowherd
Bha ri uallach na spreidheadh Who was watching the cattle
   
Ach mo mhallachd aig a' bhuachaill' But my curse on the cowherd
Bha ri uallach na spreidheadh Who was watching the cattle
Chaidh e dhùsgadh nam balach He went to waken the boys
Moch 's a' mhadainn mas d' dh'éirich Early in the morning before rising time
   
Chaidh e dhùsgadh nam balach He went to waken the boys
Moch 's a' mhadainn mas d' dh'éirich Early in the morning before rising time
'S ann a' direadh a ghàrraidh It was when you were climbing the wall
Leig thu ghràidh a' cheud eubh as'd That you gave the first shout, my darling
   
'S ann a' direadh a ghàrraidh It was when you were climbing the wall
Leig thu ghràidh a' cheud eubh as'd That you gave the first shout, my darling
'S ann a' teàrnadh a bhruathaich It was when you were descending the hillside
A fhuair thu 'm brughadh a léir thu That you received the fatal, crushing blow
   
'S ann a' teàrnadh a bhruathaich It was when you were descending the hillside
A fhuair thu 'm brughadh a léir thu That you received the fatal, crushing blow
Gu robh fuil do chuim chùbhraidh The blood of your fragrant body
'S i ri drùthadh troimh d' léinidh Was seeping through your shirt
   
Gu robh fuil do chuim chùbhraidh The blood of your fragrant body
'S i ri drùthadh troimh d' léinidh Was seeping through your shirt
'S ged a dh'òl mi ghaoil pàirt dhi And though I drank some of it, my love
Cha do shlànaich do chreuchdan Your wounds did not heal
   
'S ged a dh'òl mi ghaoil pàirt dhi And though I drank some of it, my love
Cha do shlànaich do chreuchdan Your wounds did not heal
'S truagh nach robh mi a Sasunn Oh that I were in England
Am Baile Pheairt no Dun-Eideann Perth or Edinburgh
   
'S truagh nach robh mi a Sasunn Oh that I were in England
Am Baile Pheairt no Dun-Eideann Perth or Edinburgh
Ann an tìr nam fear dubha In the land of the dark men
Na 'n Cóig Mumha na h-Eireann Or the province of Munster in Ireland
   
A Mhic Dhùghaill 'ic Ruairidh Son of Dougal, son of Roderick
Chuir am buaireadh fo m' chéill-sa Who sorely tried my senses
Dh'fhàg thu tana ma ghruaidhean You made my cheeks thin
'S chuir mo ghruag air dhroch ghréidheadh You caused my hair to be unkempt