Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Mac-talla > ...Mairidh Gaol Is Ceol > Puirt-A-Beul

   
...Mairidh Gaol Is Ceol Puirt-A-Beul
   
Credits: Traditional; arranged by Mac-talla
  a) Dh'fhalbhainn Sgiobalta
b) Fhuair Mi Nead A Ghurra-gug
c) Fear A Bhios Fada Gun Phosadh
d) Ruidhlidh Na Coillich Dhubha
   
Appears On: ...Mairidh Gaol Is Ceol
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: a) "Puirt A Beul" by Kenna Campbell, Mary Ann Kennedy & Wilma Kennedy on the Ar Cnan 'S Ar Cel compilation
b) "Strathspeys & Reels" on Cliar's album Grinn Grinn
"Puirt-A-Beul" on Mairi MacInnes' album Orosay
c) "Andy's Saltire" on Tannas' album Suilean Dubh
"Puirt A Beul" on Rachel Walker's album Fon Reul-Sholus
d) "Puirt-A-Beul" on Mairi MacInnes' album Orosay
"Funky Bird Medley" on Talitha MacKenzie's album Slas
   

Lyrics: English Translation:
   
Dh' fhalbhainn sgiobalta, sgiobalta, sgiobalta I would go smartly, smartly, smartly
Dh' fhalbhainn sgiobalta 's gheibhinn air digh I would go smartly and get myself ready
Dh' fhalbhainn sgiobalta choimhead air Iseabail I would go smartly to go and see Isabel
Chuirinn mo bhroigais orm 's gheibhinn ar digh I would put on my best trousers and get myself ready
Dh' fhalbhainn sgiobalta, sgiobalta, sgiobalta I would go smartly, smartly, smartly
Dh' fhalbhainn sgiobalta 's gheibhinn air digh I would go smartly and get myself ready
Dh' fhalbhainn sgiobalta choimhead air Iseabail I would go smartly to go and see Isabel
Chuirinn mo bhroigais orm 's gheibhinn ar digh I would put on my best trousers and get myself ready
   
Sle, Sle, 's i bu docha leam Julia, Julia, she's my choice
Sle, Sle, am boireannach cir Julia, Julia's such a find woman
Sle, Sle, 's i bu docha leam Julia, Julia, she's my choice
Peigi nighean Uilleim a ghabh mi ri m' bhe Peggy, daughter of William I could never accept
Sle, Sle, 's i bu docha leam Julia, Julia, she's my choice
Sle, Sle, am boireannach cir Julia, Julia's such a find woman
Sle, Sle, 's i bu docha leam Julia, Julia, she's my choice
Peigi nighean Uilleim a ghabh mi ri m' bhe Peggy, daughter of William I could never accept
   
Dh' fhalbhainn sgiobalta, sgiobalta, sgiobalta I would go smartly, smartly, smartly
Dh' fhalbhainn sgiobalta 's gheibhinn air digh I would go smartly and get myself ready
Dh' fhalbhainn sgiobalta choimhead air Iseabail I would go smartly to go and see Isabel
Chuirinn mo bhroigais orm 's gheibhinn ar digh I would put on my best trousers and get myself ready
Dh' fhalbhainn sgiobalta, sgiobalta, sgiobalta I would go smartly, smartly, smartly
Dh' fhalbhainn sgiobalta 's gheibhinn air digh I would go smartly and get myself ready
Dh' fhalbhainn sgiobalta choimhead air Iseabail I would go smartly to go and see Isabel
Chuirinn mo bhroigais orm 's gheibhinn ar digh I would put on my best trousers and get myself ready
   
Sle, Sle, 's i bu docha leam Julia, Julia, she's my choice
Sle, Sle, am boireannach cir Julia, Julia's such a find woman
Sle, Sle, 's i bu docha leam Julia, Julia, she's my choice
Peigi nighean Uilleim a ghabh mi ri m' bhe Peggy, daughter of William I could never accept
Sle, Sle, 's i bu docha leam Julia, Julia, she's my choice
Sle, Sle, am boireannach cir Julia, Julia's such a find woman
Sle, Sle, 's i bu docha leam Julia, Julia, she's my choice
Peigi nighean Uilleim a ghabh mi ri m' bhe Peggy, daughter of William I could never accept
   
Fhuair mi nead na gurraguig I found the nest of the dove
Ann an cul na monadh In the peat corner
Fhuair mi nead na gurraguig I found the nest of the dove
Ann an cul na monadh In the peat corner
Fhuair mi nead na gurraguig I found the nest of the dove
Ann an cul na monadh In the peat corner
Fhuair mi nead na gurraguig I found the nest of the dove
Ann an cul na monadh In the peat corner
   
Fhuair mi nead an fhidhich ann I found the nest of the raven
'Sa rithist nead na smeorach And again the nest of the thrush
Fhuair mi nead an fhidhich ann I found the nest of the raven
'Sa rithist nead na smeorach And again the nest of the thrush
Fhuair mi nead an fhidhich ann I found the nest of the raven
'Sa rithist nead na smeorach And again the nest of the thrush
Fhuair mi nead na gurraguig I found the nest of the dove
Ann an cul na monadh In the peat corner
   
Fhuair mi nead na gurraguig I found the nest of the dove
Ann an cul na monadh In the peat corner
Fhuair mi nead na gurraguig I found the nest of the dove
Ann an cul na monadh In the peat corner
Fhuair mi nead na gurraguig I found the nest of the dove
Ann an cul na monadh In the peat corner
Fhuair mi nead na gurraguig I found the nest of the dove
Ann an cul na monadh In the peat corner
   
Fhuair mi nead an fhidhich ann I found the nest of the raven
'Sa rithist nead na smeorach And again the nest of the thrush
Fhuair mi nead an fhidhich ann I found the nest of the raven
'Sa rithist nead na smeorach And again the nest of the thrush
Fhuair mi nead an fhidhich ann I found the nest of the raven
'Sa rithist nead na smeorach And again the nest of the thrush
Fhuair mi nead na gurraguig I found the nest of the dove
Ann an cul na monadh In the peat corner
   
Fear a bhios fada gun phsadh On a man who is late in marrying
Fsaidh feur is fraoch is fireach air Grass and heather and moorland plants will grow
Fear a bhios fada gun phsadh On a man who is late in marrying
Fsaidh feusag mhr air A great beard will grow
Fear a bhios fada gun phsadh On a man who is late in marrying
Fsaidh feur is fraoch is fireach air Grass and heather and moorland plants will grow
Fear a bhios fada gun phsadh On a man who is late in marrying
Fsaidh feusag mhr air A great beard will grow
   
Fsaidh feur air, fsaidh fraoch air Grass will grow, heather will grow
Fsaidh feur is fraoch is fireach air Grass and heather and moorland plants will grow
Fsaidh feur air, fsaidh fraoch air Grass will grow, heather will grow
Fsaidh feusag mhr air A great beard will grow
Fsaidh feur air, fsaidh fraoch air Grass will grow, heather will grow
Fsaidh feur is fraoch is fireach air Grass and heather and moorland plants will grow
Fear a bhios fada gun phsadh On a man who is late in marrying
Fsaidh feusag mhr air A great beard will grow
   
Fear a bhios fada gun phsadh On a man who is late in marrying
Fsaidh feur is fraoch is fireach air Grass and heather and moorland plants will grow
Fear a bhios fada gun phsadh On a man who is late in marrying
Fsaidh feusag mhr air A great beard will grow
Fear a bhios fada gun phsadh On a man who is late in marrying
Fsaidh feur is fraoch is fireach air Grass and heather and moorland plants will grow
Fear a bhios fada gun phsadh On a man who is late in marrying
Fsaidh feusag mhr air A great beard will grow
   
Fsaidh feur air, fsaidh fraoch air Grass will grow, heather will grow
Fsaidh feur is fraoch is fireach air Grass and heather and moorland plants will grow
Fsaidh feur air, fsaidh fraoch air Grass will grow, heather will grow
Fsaidh feusag mhr air A great beard will grow
Fsaidh feur air, fsaidh fraoch air Grass will grow, heather will grow
Fsaidh feur is fraoch is fireach air Grass and heather and moorland plants will grow
Fear a bhios fada gun phsadh On a man who is late in marrying
Fsaidh feusag mhr air A great beard will grow
   
Ruidhlidh na coillich dhubha The black cocks will reel
'S dannsaidh na tunnagan The ducks will dance
Ruidhlidh na coillich dhubha The black cocks will reel
Air a bhruthaich bhoidhich On the pretty slope
Ruidhlidh na coillich dhubha The black cocks will reel
'S dannsaidh na tunnagan The ducks will dance
Ruidhlidh na coillich dhubha The black cocks will reel
Air a bhruthaich bhoidhich On the pretty slope
   
Gheibh thu aran agus im You will get bread and butter
'S caise na banaraich And the dairy maid's cheese
Gheibh thu aran agus im You will get bread and butter
Agus bainne bh ann And get cow's milk there
Gheibh thu aran agus im You will get bread and butter
'S caise na banaraich And the dairy maid's cheese
Gheibh thu aran agus im You will get bread and butter
Agus bainne bh ann And get cow's milk there
   
Ruidhlidh na coillich dhubha The black cocks will reel
'S dannsaidh na tunnagan The ducks will dance
Ruidhlidh na coillich dhubha The black cocks will reel
Air a bhruthaich bhoidhich On the pretty slope
Ruidhlidh na coillich dhubha The black cocks will reel
'S dannsaidh na tunnagan The ducks will dance
Ruidhlidh na coillich dhubha The black cocks will reel
Air a bhruthaich bhoidhich On the pretty slope
   
Ma phosas Annag an diugh If Ann marries today
Posaidh gach uile te All the women will marry
Ma phosas Annag an diugh If Ann marries today
Sgaradh air an t-seana bhean Curses on the old wife
Ma phosas Annag an diugh If Ann marries today
Posaidh gach uile te All the women will marry
Ma phosas Annag an diugh If Ann marries today
Sgaradh air an t-seana bhean Curses on the old wife
   
Ruidhlidh na coillich dhubha The black cocks will reel
'S dannsaidh na tunnagan The ducks will dance
Ruidhlidh na coillich dhubha The black cocks will reel
Air a bhruthaich bhoidhich On the pretty slope
Ruidhlidh na coillich dhubha The black cocks will reel
'S dannsaidh na tunnagan The ducks will dance
Ruidhlidh na coillich dhubha The black cocks will reel
Air a bhruthaich bhoidhich On the pretty slope