Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > Air an fhill

Air an fhill

Air an fhill a-muigh o hao At the market-stance
Air an fhill a-staigh o h At the market-stance
Air an fhill a-muigh o hao At the market-stance
Rinn na ceannaichean an t-l The merchants did their drinking
Air an fhill a-muigh o hao At the market-stance
Air an fhill a-staigh o h At the market-stance
Air an fhill a-muigh o hao At the market-stance
Rinn na ceannaichean an t-l The merchants did their drinking
   
Air an tulachan ud shos On that hillock down there
Air an tulachan ud shuas And that one up yonder
Air an tulachan ud shos On that hillock down there
A ghabh Murchadh a' stp Murdo took a drink
Air an tulachan ud shos On that hillock down there
Air an tulachan ud shuas And that one up yonder
Air an tulachan ud shos On that hillock down there
A ghabh Murchadh a' stp Murdo took a drink

 

 

Recordings:
"Strathspeys & Reels" on Cliar's album Grinn Grinn