Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > Crathadh d'aodaich a ghaoil

Crathadh d'aodaich a ghaoil

Crathadh d'aodaich a ghaoil With sails unfurled, my love
Thig thu'n taobh-sa mu Shamhainn You will come this way about Halloween
Crathadh d'aodaich a ghaoil With sails unfurled, my love
Thig thu ma bhios gaoth ann You will come if there is a fair wind
Crathadh d'aodaich a ghaoil With sails unfurled, my love
Thig thu'n taobh-sa mu Shamhainn You will come this way about Halloween
Crathadh d'aodaich a ghaoil With sails unfurled, my love
Thig thu ma bhios gaoth ann You will come if there is a fair wind
   
Bith thu nad ruith air a' rathad You will make haste on the way
Bith thu nad ruith air a' rathad You will make haste on the way
Bith thu nad ruith air a' rathad You will make haste on the way
Sior chrathadh d'aodaich Under full sail
Bith thu nad ruith air a' rathad You will make haste on the way
Bith thu nad ruith air a' rathad You will make haste on the way
Bith thu nad ruith air a' rathad You will make haste on the way
Sior chrathadh d'aodaich Under full sail

 

 

Recordings:
"The Tree" on Capercaillie's album Beautiful Wasteland
"Strathspeys & Reels" on Cliar's album Gun Tmh
"Puirt-A-Beul" on Mairi MacInnes's album on Causeway
"Crathadh 'T 'Aodaich" on Mouth Music's album Mo-Di