Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > Fosgail an dorus

Fosgail an dorus

Sèist: Chorus:
Fosgail an dorus dh'an tàilleir fhidhleir Open the door for the fiddling tailor
Fosgail an dorus dh'an fhidhleir thàilleir Open the door for the tailoring fiddler
Fosgail an dorus dh'an tàilleir fhidhleir Open the door for the fiddling tailor
Cliamhain a'righ fidhleir tàilleir The king's son is the tailoring fiddler
Fosgail an dorus dh'an tàilleir fhidhleir Open the door for the fiddling tailor
Fosgail an dorus dh'an fhidhleir thàilleir Open the door for the tailoring fiddler
Fosgail an dorus dh'an tàilleir fhidhleir Open the door for the fiddling tailor
Cliamhain a'righ fidhleir tàilleir The king's son is the tailoring fiddler
   
'S d́leas mise dha 's cairdeach mi dha Faithful am I to him, kinsman am I to him
'S d́leas mise dh'an fhidhleir thàilleir Faithful am I to the tailoring fiddler
'S d́leas mise dha 's cairdeach mi dha Faithful am I to him, kinsman am I to him
Cliamhain a'righ fidhleir tailleir The king's son is the tailoring fiddler
'S d́leas mise dha 's cairdeach mi dha Faithful am I to him, kinsman am I to him
'S d́leas mise dh'an fhidhleir thàilleir Faithful am I to the tailoring fiddler
'S d́leas mise dha 's cairdeach mi dha Faithful am I to him, kinsman am I to him
Cliamhain a'righ fidhleir tailleir The king's son is the tailoring fiddler
   
Bainne nan gobhar dh'an tailleir fhidhleir Goat's milk for the fiddling tailor
Bainne nan gobhar dh'an fhidhleir thailleir Goat's milk for the tailoring fiddler
Bainne nan gobhar dh'an tailleir fhidhleir Goat's milk for the fiddling tailor
Cliamhain a'righ fidhleir tailleir The king's son is the tailoring fiddler
Bainne nan gobhar dh'an tailleir fhidhleir Goat's milk for the fiddling tailor
Bainne nan gobhar dh'an fhidhleir thailleir Goat's milk for the tailoring fiddler
Bainne nan gobhar dh'an tailleir fhidhleir Goat's milk for the fiddling tailor
Cliamhain a'righ fidhleir tailleir The king's son is the tailoring fiddler

 

 

Recordings:
"Fosgail An Dorus" on Capercaillie's album Sidewaulk