Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > Gobha bh' ann a Hogha Gearraidh

Gobha bh' ann a Hogha Gearraidh

Gobha bh' ann a Hogha Gearraidh The smith from Hougharry
B' fhoghainteach an sealgair e Was a brave hunter
Gobha bh' ann a Hogha Gearraidh The smith from Hougharry
B' fhoghainteach an sealgair e Was a brave hunter
Gobha bh' ann a Hogha Gearraidh The smith from Hougharry
B' fhoghainteach an sealgair e Was a brave hunter
Gobha bh' ann a Hogha Gearraidh The smith from Hougharry
B' fhoghainteach an sealgair e Was a brave hunter
   
Mharbhadh e na feadagan He would kill the plover
Is leagadh e na calmain And he would slay the doves
Mharbhadh e na feadagan He would kill the plover
Is leagadh e na calmain And he would slay the doves
Mharbhadh e na feadagan He would kill the plover
Is leagadh e na calmain And he would slay the doves
Mharbhadh e na feadagan He would kill the plover
Is leagadh e na calmain And he would slay the doves

 

 

Recordings:
"Puirt" on Julie Fowlis' album Mar A Tha Mo Chridhe