Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > Ruidhlidh na coilich dhubha

Ruidhlidh na coilich dhubha

Sist: Chorus:
Ruidhlidh na coilich dhubha The blackcocks would reel
'S dannsaidh na tunnagan And the ducks would dance
Ruidhlidh na coilich dhubha The blackcocks would reel
Air a' bhruthach bhidheach On the beautiful bank
Ruidhlidh na coilich dhubha The blackcocks would reel
'S dannsaidh na tunnagan And the ducks would dance
Ruidhlidh na coilich dhubha The blackcocks would reel
Air a' bhruthach bhidheach On the beautiful bank
   
Gheibh thu aran agus m You will get bread and butter
'S cise na banaraich And cheese from the dairymaid
Gheibh thu aran agus m You will get bread and butter
Agus bainne bh ann And cow's milk there
Gheibh thu aran agus m You will get bread and butter
'S cise na banaraich And cheese from the dairymaid
Gheibh thu aran agus m You will get bread and butter
Agus bainne bh ann And cow's milk there
   
Ma phosas Annag an nochd If Ann marries tonight
Posaidh gach uile te All the women will marry
Ma phosas Annag an nochd If Ann marries tonight
Sgaradh air an t-seana bhean Curses on the old wife
Ma phosas Annag an nochd If Ann marries tonight
Posaidh gach uile te All the women will marry
Ma phosas Annag an nochd If Ann marries tonight
Sgaradh air an t-seana bhean Curses on the old wife

 

 

Recordings:
"Puirt-A-Beul" on Mairi MacInnes' album Orosay
"Funky Bird Medley" on Talitha MacKenzie's album Slas
"Puirt-A-Beul" on Mac-talla's album ...Mairidh Gaol Is Ceol