Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > Sabhal Ia'n 'ic Uisdean

Sabhal Ia'n 'ic Uisdean

Sist: Chorus:
Iraibh , horaibh Iraibh , horaibh
B'aighearach an uiridh mi Joyful was I last year
Iraibh , horaibh Iraibh , horaibh
Sabhal Ia'n 'ic Uisdean In John MacEwan's barn
Iraibh , horaibh Iraibh , horaibh
B'aighearach an uiridh mi Joyful was I last year
Iraibh , horaibh Iraibh , horaibh
Sabhal Ia'n 'ic Uisdean In John MacEwan's barn
   
Nuair thisich ruidhle nam pg When the kissing-reel began
Siud far'n robh 'n cridhealas There was great hilarity
Chluinnte farum am brg The stomping of boots could be heard
Ann am bail'an tra In Castletown
Nuair thisich ruidhle nam pg When the kissing-reel began
Siud far'n robh 'n cridhealas There was great hilarity
Chluinnte farum am brg The stomping of boots could be heard
Ann am bail'an tra In Castletown
   
Pg a Chalum a Rudha A kiss for Calum from the headland
Pg dha na h-uile fear A kiss for every man
Pg a Chalum a Rudha A kiss for Calum from the headland
'Sa dh'fhear Rudha 'an Dunain And for the man from Doune Point
Pg a Chalum a Rudha A kiss for Calum from the headland
Pg dha na h-uile fear A kiss for every man
Pg a Chalum a Rudha A kiss for Calum from the headland
'Sa dh'fhear Rudha 'an Dunain And for the man from Doune Point

 

 

Recordings:
"Strathspeys & Reels" on Cliar's album Gun Tmh
"Sabhal Ia'n 'Ic Uisdean" on Tannas' album Oighreachd