Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > Tha m'inntinn raoir a-nochd 's a-raoir

Tha m'inntinn raoir a-nochd 's a-raoir

SŔist: Chorus:
Tha m'inntinn raoir, a-nochd 's a-raoir My mind last night, tonight and last night
'S fad' na h-oidhche bh˛-raoir And all the night before
Tha m'inntinn raoir, a-nochd 's a-raoir My mind last night, tonight and last night
Aig ceann taigh Choinnich Dh˛mhnaill Has been at Coinneach Dh˛mhnaill's house
Tha m'inntinn raoir, a-nochd 's a-raoir My mind last night, tonight and last night
'S fad' na h-oidhche bh˛-raoir And all the night before
Tha m'inntinn raoir, a-nochd 's a-raoir My mind last night, tonight and last night
Aig ceann taigh Choinnich Dh˛mhnaill Has been at Coinneach Dh˛mhnaill's house
   
Sýaban na mara The sea spray
Tha dol seachad air gach taobh dhiom Drifts by on each side of me
╠omhaigh mo leannain ann I see my darling's face in it
Anna Choinnich Dh˛mhnaill Ann, daughter of Coinneach Dh˛mhnaill
Sýaban na mara The sea spray
Tha dol seachad air gach taobh dhiom Drifts by on each side of me
╠omhaigh mo leannain ann I see my darling's face in it
Anna Choinnich Dh˛mhnaill Ann, daughter of Coinneach Dh˛mhnaill
   
Cuid am baile Ghrabhair Some in the village of Gravir
Tha 'g rÓdh nach eil i de˛nach Say she is not willing
Thug mi gaol 's cha dhealaich mi But I love her and will never part
Ri Anna Choinnich Dh˛mhnaill From Ann, daughter of Coinneach Dh˛mhnaill
Cuid am baile Ghrabhair Some in the village of Gravir
Tha 'g rÓdh nach eil i de˛nach Say she is not willing
Thug mi gaol 's cha dhealaich mi But I love her and will never part
Ri Anna Choinnich Dh˛mhnaill From Ann, daughter of Coinneach Dh˛mhnaill

 

 

Recordings:
"Puirt A Beul" on Ishbel MacAskill's album Essentially Ishbel