Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > Mr a' cheannaich

Mr a' cheannaich

'S iomadh rud tha dhth orm There are many things I would need
A dh'fheumainn fhn mu'n danainn banais Before I arranged a wedding
'S iomadh rud tha dhth orm There are many things I would need
A dh'fheumainn fhn mum psainn Before I married
'S iomadh rud tha dhth orm There are many things I would need
A dh'fheumainn fhn mu'n danainn banais Before I arranged a wedding
'S iomadh rud tha dhth orm There are many things I would need
A dh'fheumainn fhn mum psainn Before I married
   
Ibhi abhi ubhi abhi Ibhi abhi ubhi abhi
Air do shlinte a Mhr a' Cheannaich Your good health, Mor a' Cheannaich
Ibhi abhi ubhi abhi Ibhi abhi ubhi abhi
Air do shlinte a Mhrag Your good health, Morag
Ibhi abhi ubhi abhi Ibhi abhi ubhi abhi
Air do shlinte a Mhr a' Cheannaich Your good health, Mor a' Cheannaich
'S iomadh rud tha dhth orm There are many things I would need
A dh'fheumainn fhn mum psainn Before I married
   
Finnichean 's grogagan Rings and necklaces
Bheirinn fhn do Mhr a' Cheannaich I would give to Mor a' Cheannaich
Finnichean 's grogagan Rings and necklaces
A bheirinn fhn do Mhrag I would give to Morag
Finnichean 's grogagan Rings and necklaces
Bheirinn fhn do Mhr a' Cheannaich I would give to Mor a' Cheannaich
Finnichean 's grogagan Rings and necklaces
A bheirinn fhn do Mhrag I would give to Morag
   
Ibhi abhi ubhi abhi Ibhi abhi ubhi abhi
Air do shlinte a Mhr a' Cheannaich Your good health, Mor a' Cheannaich
Ibhi abhi ubhi abhi Ibhi abhi ubhi abhi
Air do shlinte a Mhrag Your good health, Morag
Ibhi abhi ubhi abhi Ibhi abhi ubhi abhi
Air do shlinte a Mhr a' Cheannaich Your good health, Mor a' Cheannaich
Finnichean 's grogagan Rings and necklaces
A bheirinn fhn do Mhrag I would give to Morag
   
Dmhnall Dubh an Domhnallaich Black-haired Donald
A-nochd an tir air Mr a' Cheannaich Tonight is after Mor a' Cheannaich
Dmhnall Dubh an Domnallaich Black-haired Donald
A-nochd an tir air Mrag Tonight is after Morag
Dmhnall Dubh an Domhnallaich Black-haired Donald
A-nochd an tir air Mr a' Cheannaich Tonight is after Mor a' Cheannaich
Dmhnall Dubh an Domnallaich Black-haired Donald
A-nochd an tir air Mrag Tonight is after Morag
   
Ibhi abhi ubhi abhi Ibhi abhi ubhi abhi
Air do shlinte a Mhr a' Cheannaich Your good health, Mor a' Cheannaich
Ibhi abhi ubhi abhi Ibhi abhi ubhi abhi
Air do shlinte a Mhrag Your good health, Morag
Ibhi abhi ubhi abhi Ibhi abhi ubhi abhi
Dmhnall Dubh an Domnallaich Black-haired Donald
A-nochd an tir air Mrag Tonight is after Morag
   
Aonghas Mac a'Phobaire Angus the Piper's son
'S e-fhin a' str ri Mr a'Cheannaich Is pursuing Mor a'Cheannaich
Aonghas Mac a'Phobaire Angus the Piper's son
'S e-fhin a' str ri Mrag Is pursuing Morag
Aonghas Mac a'Phobaire Angus the Piper's son
'S e-fhin a' str ri Mr a'Cheannaich Is pursuing Mor a'Cheannaich
Aonghas Mac a'Phobaire Angus the Piper's son
'S e-fhin a' str ri Mrag Is pursuing Morag
   
Ibhi abhi ubhi abhi Ibhi abhi ubhi abhi
Air do shlinte a Mhr a' Cheannaich Your good health, Mor a' Cheannaich
Ibhi abhi ubhi abhi Ibhi abhi ubhi abhi
Air do shlinte a Mhrag Your good health, Morag
Ibhi abhi ubhi abhi Ibhi abhi ubhi abhi
Aonghas Mac a'Phobaire Angus the Piper's son
'S e-fhin a' str ri Mrag Is pursuing Morag

 

 

Recordings:
"Domhnall" on Capercaillie's album The Blood Is Strong
"Puirt A Beul" on Capercaillie's album Crosswinds
"Mor a'Cheannaich" on Ishbel MacAskill's album Essentially Isbhel
"Puirt-A-Beul" on Mac-talla's album ...Mairidh Gaol Is Ceol
"Mor a'Cheannaich" on Mouth Music's album Mouth Music
"Puirt A Beul" on Rachel Walker's album Brighe Loch Iall