Celtic Lyrics Corner > Song List > C

Song List - C

Song Title Artist/Group Album(s) Notes
Ca' The Yowes Sileas Beating Harps  
Cad E Sin Don Te Sin The Cassidys Singing From Memory See also "Caide Sin Don Te Sin?" by Altan & "Caide Sin Do'n Te Sin" by Clannad
Cad E Sin Don Te Sin Orla Fallon The Water Is Wide See also "Caide Sin Don Te Sin?" by Altan & "Caide Sin Do'n Te Sin" by Clannad
Cadal Cha Dean Mi Flora MacNeil Craobh Nan Ubhal  
Cadal Cha Dean Mi Anna Murray Out Of The Blue  
Cadal Chan Fhaigh Mi Sileas Delighted With Harps  
Cadal Ciarach Mo Luran Rachel Walker Braighe Loch Iall  
Cagaran Gaolach Mary Jane Lamond Bho Thir Nan Craobh  
Caide Sin Don Te Sin? Altan Runaway Sunday; Celtic Moods (compilation) See also "Cad E Sin Don Te Sin" by The Cassidys & "Cad E Sin Don Te Sin" by Orla Fallon
Caide Sin Do'n Te Sin Clannad Banba See also "Cad E Sin Don Te Sin" by The Cassidys & "Cad E Sin Don Te Sin" by Orla Fallon
Cailin A' tSleibhe Ruaidh Aoife Ni Fhearraigh Aoife  
Cailin Deas Cruite Na mBo Cathie Ryan Somewhere Along The Road See also "The Pretty Maid" by Clannad & "An Cailin Deas Cruite Na mBo" by Danu
Cailin Na Gruaige Baine Aoife Ni Fhearraigh Aoife  
Cailin Rua Aoife Ferry The Turning Of The Tide  
Cailleach An Airgid Cliar Gun Tamh; Gaelic Scotland 2 (compilation) a) Cailleach An Airgid - see also "'Si Do Mhaimeo I" by Altan; "Si Do Mhaimeo I" by Anuna; "Si Do Mhaimeo I" from Celtic Woman; "Si Do Mhaimeo I" by Meav Ni Mhaolchatha
b) Rachainn A Shuiridh' Air Oighrig
Cailleach Liath Ratharsaigh Mary Jane Lamond Storas See also "At Dawn Of Day" by Capercaillie
Caillte A Chaoidh Tannas Ru-Ra  
Cairistiona George Jackson & Maggie MacInnes Cairistiona See also "Nach Fhreagair Thu, Cairistiona" by Tannas
Cairistiona Maggie MacInnes Peaceful Ground See also "Nach Fhreagair Thu, Cairistiona" by Tannas
Cairn O' Mount Old Blind Dogs Four On The Floor  
Caislean Gearr Lasairfhiona Ni Chonaola An Raicin Alainn  
Caislean Oir Clannad Macalla  
Cait I nGarrain A Bhile Nuala Kennedy The New Shoes  
Caitlin Triall Aoife Ni Fhearraigh Aoife  
Calbharaigh Karen Matheson The Dreaming Sea; The Future Sound Of Gaeldom (compilation)  
Caledonia Aoife Ferry The Turning Of The Tide  
Caledonia Lisa Kelly Celtic Woman: A New Journey (soundtrack)  
Caleno Katie McMahon After The Morning  
Calin Rua Dervish Playing With Fire  
Calum Ban Maggie MacInnes Eilean Mara  
Calum Beag O Thir a'Mhurain Maggie MacInnes Spiorad Beatha a) Calum Beag O Thir a'Mhurain
b) The Twisted Bridge
Calum Coinneanach Mairi MacInnes Tickettyboo  
Calum Sgaire Bothy Band Old Hag You Have Killed Me See also "Oran Chalum Sgaire" by Rachel Walker
Calum Sgaire Mairi MacInnes Ar Canan 'S Ar Ceol (compilation) See also "Oran Chalum Sgaire" by Rachel Walker
Cam Ye By Athol Tannahill Weavers Arnish Light  
Canan Nan Gaidheal Ishbel MacAskill Essentially Ishbel  
Canan Nan Gaidheal Ishbel MacAskill, Catherine-Ann MacPhee, Mairi MacInnes, Kenna Campbell, Mary Ann Kennedy, Wilma Kennedy, MacKenzie, Anna Murray & Margaret Stewart Ar Canan 'S Ar Ceol (compilation)  
Canan Nan Gaidheal Catherine-Ann MacPhee Scotland The Real (compilation)  
Canan Nan Gaidheal Tannas Oighreachd  
Can't Weld A Body Karine Polwart Fairest Floo'er  
Caoidh Mo Dhochais Anna Murray Out Of The Blue  
Caolas Eadar Mi Is Iain Flora MacNeil Craobh Nan Ubhal See also Tha Caolas Eadar Mi 'S Iain" by Julie Fowlis
Cape Breton Song Capercaillie Delirium; Live In Concert  
Capernaum Tannahill Weavers Capernaum  
Captain Ward Tannahill Weavers Capernaum a) Captain Ward
b) The Streaker
Caravanserai Loreena McKennitt An Ancient Muse  
Caribbean Blue Enya Shepherd Moons; Book Of Days (single); Paint The Sky With Stars  
Carls O' Dysart, The Tannahill Weavers Capernaum  
Carn Air A' Mhonadh Arthur Cormack Nuair Bha Mi Og  
Carol Of The Bells Moya Brennan An Irish Christmas (U.K. Release); An Irish Christmas (U.S. Release)  
Carolina Rua Mary Black No Frontiers  
Carrick-A-Rede Cathie Ryan Somewhere Along The Road  
Carrickfergus Anne Buckley & The Players Feet Of Flames (soundtrack)  
Carrickfergus Orla Fallon Celtic Woman: A New Journey (soundtrack)  
Carrickfergus Orla Fallon The Water Is Wide  
Carrickfergus Lisa Kelly Lisa  
Carrighfergus Loreena McKennitt Elemental  
Carry Me Mairi MacInnes Orosay  
Casadh An tSugain Bothy Band The Best Of The Bothy Band  
Casadh An tSugain Lasairfhiona Ni Chonaola An Raicin Alainn; Gaelic Ireland (compilation)  
Castlerigg Iona Open Sky  
Cathain Grada Endeavour  
Catharsis Tannas Suilean Dubh a) Catharsis
b) Haighaidh O - see also "Haidh O" by Maggie MacInnes & "Haghaidh O, Haghaidh O" by Mackenzie
c) Lexy Macaskill
Ce He Mise Le Ulaingt? Loreena McKennitt The Mask And Mirror a) Ce He Mise Le Ulaingt?
b) The Two Trees
Ce Leis Maire Brennan Maire  
Ce Tu Fein? Kila Lemonade & Buns  
Cead Deireannach Nam Beann Mary Jane Lamond Orain Ghaidhlig  
Ceann Dubh Dilis Anuna Behind The Closed Eye; Celtic Origins  
Cearcall A' Chuain Tannas Oighreachd a) Cearcall A' Chuain
b) An Ataireachd Ard
Celtic Prayer Meav Ni Mhaolchatha Meav; A Celtic Journey  
Celts, The Enya Enya - The Celts; Paint The Sky With Stars  
Ceol Anna Relativity Gathering Pace a) Ceol Anna
b) A Ribhinn Og Bheil Cuimhn' Agad
Ceol A'Phiobaire Frankie Kennedy & Mairead Ni Mhaonaigh Altan  
Ceol Na Gaoithe Lasairfhiona Ni Chonaola An Raicin Alainn  
Ceolfidh Me Maire Brennan Heal This Land (single)  
Ceud Failt' Air Gach Gleann Kathleen MacInnes Og-Mhadainn Shamhraidh  
Cha B'e Direadh A' Bhruthaich Flora MacNeil Craobh Nan Ubhal  
Cha Bhi Mi Buan Mary Jane Lamond Bho Thir Nan Craobh  
Cha D'fhuair Mi'n Cadal Dochas An Darna Umhail  
Cha Dirich Mi'n Gleannan Fiona Mackenzie & Arthur Cormack Seinn! O Ho Ro Seinn!  
Cha Teid Fionnlagh A dh'Eige Tannas Oighreachd a) Cha Teid Fionnlagh A dh'Eige - see also "Finlay's" by Capercaillie; "Thoir A Nall Ailean Thugam" by Mouth Music; "Ruidhleadh" by Anna Murray; "Puirt A Beul" by Sileas
b) Hogties Reel
Cha Teid Mise Thobair Tuilleadh Calum Alex MacMillan Taladh Nan Cuantan  
Cha Tig Mor Mo Bhean Dhachaidh Mary Jane Lamond Lan Duil  
Chaidh Am Bata Sios An Rubha Rachel Walker Fon Reul-Sholus See also "Hoireann O" by Talitha MacKenzie & "Hoireann O" by Mouth Music
Chaidh Mi'n Traigh A Deanamh Maoraich William Jackson & Mackenzie Notes From A Hebridean Island no lyrics available
a) Chaidh Mi'n Traigh A Deanamh Maoraich
b) Co Bheir Mi Leam
Chaidh Na Fir A Scathabhaig Mackenzie Fama Clamosa a) Chaidh Na Fir A Scathabhaig
b) Faill Ill O Ho Ro Hug O
c) Chailin Oig A Stiuirmiche
d) Faill Ill O Ho Ro Hug O
Chan E Caoidh Mhic Shiridh Maggie MacInnes Spiorad Beatha See also "MhicShiridh" by Alyth McCormack
Chan E Caoidh Mhic Shiridh Flora MacNeil Craobh Nan Ubhal See also "MhicShiridh" by Alyth McCormack
Change My World Moya Brennan Two Horizons  
Changerais-tu? Talitha MacKenzie Spiorad  
Chasing The Sun Karan Casey Chasing The Sun  
Chi Mi Bhuam Karen Matheson Downriver  
Chi Mi Na Morbheanna Talitha MacKenzie Solas See also "The March Air" by Nightnoise
Chi Mi Na Morbheanna Mouth Music Mouth Music See also "The March Air" by Nightnoise
Chi Mi Thallad Mackenzie Camhanach See also "Hi Rim Bo" by Capercaillie & "Hi Ri Him Bo" by Mary Jane Lamond
Chi Mi'n Toman Ishbel MacAskill Sioda; Gaelic Scotland (compilation)  
China Roses Enya The Memory Of Trees; Paint The Sky With Stars  
Christmas Day Is Come Anuna Winter Songs  
Christmas Pipes Katie McMahon Celtic Christmas  
Christmas Secrets Enya Sounds Of The Season (single)  
Christus 2500 Anuna Cynara  
Chuaigh Me 'Na Rosann Clannad Clannad 2  
Chuir Iad Mise dh'Eilean Leam Fhin Dochas Dochas; Gaelic Scotland 2 (compilation)  
Cill Chais The Cassidys Singing From Memory  
Cill Chais The Dubliners Gaelic Ireland (compilation)  
Circus, The Mary Black Circus  
Citi Na gCumann Maire Brennan Jealous Heart (single)  
Citi Na gCumann Frankie Kennedy & Mairead Ni Mhaonaigh Altan  
Citi Ni Eadhra Altan Runaway Sunday  
Clachan Uaine Mairi MacInnes Causeway no lyrics available
Claire In Heaven Capercaillie To The Moon; Dusk Till Dawn  
Clerk Saunders Malinky The Unseen Hours  
Cliabh Dineag Calum Alex MacMillan Taladh Nan Cuantan  
Clo Mhic Ille Mhicheil Capercaillie Glenfinnan  
Clo Mhic Ille Mhicheil Cliar Cliar a) Clo Mhic Ille Mhicheil
b) Blue Bonnets
Close Your Eyes Meav Ni Mhaolchatha Meav See also "Dun Do Shuil" by Altan
Closer To You Ashley Davis Closer To You  
Closer To Your Heart Clannad Macalla; Pastpresent  
Clothes Of Sand Solas The Edge Of Silence  
Cluinn An Tairneanach Mairi MacInnes Tickettyboo  
Co. Down Danu The Road Less Traveled  
Co Ni Mire Rium Capercaillie Beautiful Wasteland  
Co Ni Mire Rium Mouth Music Mouth Music  
Co Ni Mire Rium? Rachel Walker Fon Reul-Sholus  
Coaineadh Na dTri Muire Cathie Ryan The Music Of What Happens  
Cocks Are Crowing, The Dervish Spirit See also "I Will Set My Ship In Order" by Capercaillie & "Here's To All True Lovers" by Triona Ni Dhomhnaill
Codail A Linbh Anuna Omnis (U.S. Release); Songs For A Celtic Christmas  
Codhlaim Go Suan Anuna Omnis (Irish Release); Songs For A Celtic Christmas; Winter Songs  
Coill' An Fhasaich Tannas Ru-Ra  
Coinleach Glas An Fhomhair Clannad Clannad 2; Magical Ring; Pastpresent  
Coisich, A Ruin Capercaillie Delirium; Get Out; Dusk Till Dawn; Live In Concert See also "Spiorad" by Talitha MacKenzie
Cold Grey Fairyland Deanta Deanta  
Colla Mo Rn Margaret Stewart & Allan MacDonald Colla Mo Run  
Colm Cille Na Feile Maighread Ni Dhomhnaill No Dowry  
Colour Of My Love Mouth Music Shorelife  
Columbus Mary Black No Frontiers  
Come A' Ye Kincardine Lads Old Blind Dogs Fit? See also "Kincardine Lads" by Old Blind Dogs
Come Back To Me Mairi MacInnes This Feeling Inside  
Come By The Hills Loreena McKennitt Elemental  
Come Josephine, In My Flying Machine Maire Brennan Back To Titanic (soundtrack)  
Come With Me Ashley Davis Closer To You  
Coming Home Ashley Davis Closer To You  
Coming Of Winter, The Anuna Behind The Closed Eye  
Cooler At The Edge Grada Cloudy Day Navigation  
Cormacus Scripsit Anuna Anuna; Anuna 2002; Relics  
Council Of Elrond, The Enya The Fellowship Of The Ring (soundtrack)  
Court To Love Clannad Landmarks  
Courtyard Lullaby Loreena McKennitt The Visit  
Coventry Carol Loreena McKennitt A Winter Garden; A Midwinter Night's Dream  
Coventry Carol, The Anuna Winter Songs  
Cradle Song, The Karan Casey & Friends Seal Maiden  
Cradles, The Meav Ni Mhaolchatha Silver Sea  
Craigieburn Wood Tannahill Weavers Epona  
Crann Tara Anna Murray Into Indigo a) Crann Tara
b) Alasdair Oig Mhic'ic Neacail - see also "Alasdair Oig 'Ic 'Ic Neacail" by Flora MacNeil & "Alasdair Og" by Shine
Crann Ull Clannad Crann Ull  
Craobh Nan Ubhal Flora MacNeil Craobh Nan Ubhal  
Crathadh 'T 'Aodaich Mouth Music Mo-Di a) Crathadh 'T 'Aodaich - see also "The Tree" by Capercaillie; "Strathspeys & Reels" by Cliar; "Puirt-A-Beul" by Mairi MacInnes
b) Zbadba
Creggan White Hare, The Karan Casey Songlines  
Crime Of Passion Capercaillie Secret People; Capercaillie; Live In Concert  
Crist And St. Marie Anuna Anuna; Anuna 2002  
Cro Chinn t-Saile Margaret Stewart & Allan MacDonald Fhuair Mi Pog a) Cro Chinn t-Saile - see also "Theid Mi Dhachaigh" by Talitha MacKenzie
b) A' Bhanais A Bha'n Ciostal Odhar
c) Siuthadaibh Bhalachaibh
Crodh Air A' Bhruaich Mary Jane Lamond Lan Duil  
Crodh An Tailleir Mac-talla ...Mairidh Gaol Is Ceol  
Croi Croga Clannad Lore no lyrics available
Cronan Bleoghainn Karen Matheson Downriver a) Cronan Bleoghainn
b) 'S Moch An Diu Gun D'rinn Mi Eirigh - see also "Hoireann O" by Capercaillie
Crooked Mountain, The Capercaillie To The Moon  
Crow On The Cradle, The Mary Black Without The Fanfare  
Crucan Na bPaiste Karen Matheson Downriver  
Crucan Na bPaiste Katie McMahon Shine; Gaelic Ireland (compilation)  
Cruel Brither, The Tannahill Weavers Live & In Session  
Cruel Sister, The Old Blind Dogs Close To The Bone; Live See also "The Wind And Rain" by Altan; "Two Sisters" by Clannad; "The Bonny Swans" by Loreena McKennitt; "The Wicked Sister" by Meav Ni Mhaolchatha
Crusader Mary Black Mary Black  
Cruscin Lan Clannad Crann Ull  
Cuach Mo Lon Dubh Bui Altan The Blue Idol See also "The Brown And The Yellow Ale" by Karan Casey
Cuachag Nan Craobh Mairi MacInnes Causeway  
Cucanandy Clannad Dulaman a) Cucanandy
b) The Jug Of Brown Ale
Cuir Culaibh Ri Asainte Eilidh Mackenzie Eideadh Na Sgeulachd  
Cullen Bay Tannahill Weavers Cullen Bay a) Cullen Bay
b) Dalnahassaig
c) S'ionadh Riud A Chunnaic Mi - see also "Lucy's Fling" by Kevin Burke & Micheal O Domhnaill; "Mo Bho Dhubh Mhor" by James Graham; "Puirt A Beul" by Karen Matheson
d) Alick C. MacGregor
Culloden's Harvest Deanta Ready For The Storm  
Cum Ar 'Naire Mairi MacInnes This Feeling Inside  
Cum 'Ur Gealladh Tannas Ru-Ra  
Cumha Alasdair Dhuinn James Graham Siubhal  
Cumha Alasdair Dhuinn Arthur Cormack Nuair Bha Mi Og  
Cumha Aoghnuis Mary Jane Lamond Storas  
Cumha Coire Cheathaich Cliar Cliar  
Cumha Do dh'Uilleam Siosal Capercaillie The Blood Is Strong See also "Mo Run Geal Og" by Capercaillie; "Mo Run Geal Og" by Flora MacNeil; "Mo Run Geal Og" by Rachel Walker
Cumha Mhic An-toisich Margaret Stewart & Allan MacDonald Fhuair Mi Pog  
Curra Road, The Karan Casey Distant Shore  
Curragh Of Kildare, The Cherish The Ladies At Home  
Cursum Perficio Enya Watermark  
Cut By Wire Mary Black Speaking With The Angel  
Cymbeline Loreena McKennitt The Visit; Live In Paris And Toronto  
Cynara Anuna Cynara