Celtic Lyrics Corner > Song List > P

Song List - P

Song Title Artist/Group Album(s) Notes
P. Stands For Paddy Old Blind Dogs Tall Tails See also "The Verdant Braes Of Screen" by Altan
Pad The Road Wi Me Malinky Flower & Iron  
Paddy's Green Shamrock Shore High Kings The High Kings  
Paint The Sky With Stars Enya Paint The Sky With Stars  
Painted It White Karine Polwart This Earthly Spell  
Paper Friends Mary Black The Holy Ground  
Parcel O' Rogues Old Blind Dogs Five  
Parting Glass, The Muireann Nic Amhlaoibh Daybreak  
Parting Glass, The High Kings The High Kings  
Passing Time Clannad Magical Ring  
Past The Point Of Rescue Mary Black No Frontiers  
Pastures Of Plenty Solas The Words That Remain  
Pater Noster Anuna Anuna; Anuna 2002; Relics  
Pax Deorum Enya The Memory Of Trees  
Peaceful Ground Maggie MacInnes Peaceful Ground  
Peacemaker Maire Brennan Whisper To The Wild Water  
Peata Beag Dervish Live In Palma; Voices Of Celtic Women 1 (compilation)  
Peata Beag Do Mhathar Cathie Ryan The Farthest Wave a) Peata Beag Do Mhathar
b) Joseph's Reel
Peg And Awl Danu The Road Less Traveled  
Peigin Mo Chroi Dervish Playing With Fire; Live In Palma  
Peigin's Peadar Teada Teada  
Penelope's Song Loreena McKennitt An Ancient Muse  
Peperit Virgo Anuna Invocation; Invocation 2002  
Perfect Time Maire Brennan Perfect Time  
Persuasion Muireann Nic Amhlaoibh Daybreak  
Pi Li Li Liu Sileas Play On Light; Gaelic Voices (compilation) no lyrics available
Pie Jesu Anuna Cynara; Winter Songs; Celtic Origins  
Pige Ruadh Capercaillie Get Out  
Pilgrim Enya A Day Without Rain  
Pilgrim's Way Maire Brennan Misty Eyed Adventures  
Pill A Run O Moya Brennan Signature  
Pill, Pill, A Ruin Maighread Ni Dhomhnaill, Triona Ni Dhomhnaill & Donal Lunny Idir An Da Sholas  
Pills Of White Mercury, The Old Blind Dogs Tall Tails; Live  
Piobaireachd Dhomhnuill Dhuibh Ishbel MacAskill Essentially Ishbel  
Piopa Ainde Mhoir Teada Give Us A Penny And Let Us Be Gone  
Piuirt-A-Beul Mary Jane Lamond Bho Thir Nan Craobh a) A Sheana-Bhean Bhochd
b) Calum Crubach
c) Am Muilean Dubh - see also "Sleepy Maggie" by Ashley MacIsaac
Place Among The Stones, A Maire Brennan Misty Eyed Adventures  
Planxty Crockery Sileas Play On Light a) Planxty Crockery
b) Domhnall Dubh
Plooboy Laddies, The Tannahill Weavers Capernaum a) The Plooboy Laddies
b) John Murray Of Lochee
Ploughboy And The Maid, The Malinky Flower & Iron a) The Ploughboy And The Maid
b) Give It A Wee Try
Ploughman, The Solas Waiting For An Echo  
Poison Glen, The Clannad Anam  
Poison Words Mary Black The Holy Ground  
Poisonjester's Mask, The Solas The Edge Of Silence  
Port Na bPucai Meav Ni Mhaolchatha Silver Sea  
Port Na bPucai Noirin Ni Riain Celtic Voices (compilation)  
Porth Annwn Ceredwen O'r Mabinogi  
Pos An Piobaire Norland Wind Atlantic Driftwood See also "Dance" & "Teidhir Abhaile Riu" by Clannad
Prayer, The Chloe Agnew Celtic Woman: A New Journey (soundtrack)  
Prayer Secret Garden Dawn Of A New Century; Dreamcatcher  
Prayer For Love Mary Black Babes In The Wood  
Precious Days Mairi MacInnes This Feeling Inside  
Prelude #1 Solas The Edge Of Silence a) Prelude #1
b) Black Annis
Prelude #2 Solas The Edge Of Silence a) Prelude #2
b) Georgia Lee
Pretty Maid, The Clannad Clannad See also "An Cailin Deas Cruite Na mBo" by Danu & "Cailin Deas Cruite Na mBo" by Cathie Ryan
Pretty Peg Bothy Band The Best Of The Bothy Band a) Pretty Peg
b) Craig's Pipes
Pretty Young Girl, The Altan The Blue Idol See also "An Cailin Deas Og" by Altan
Price Of Fire, The Capercaillie To The Moon  
Prospero's Speech Loreena McKennitt The Mask And Mirror  
Puirt Julie Fowlis Mar A Tha Mo Chridhe a) Siud Mar Chaidh An Cal A Dholaidh
b) Nam Biodh Agam Gioball Bodaich - see also "Puirt A Beul" by Rachel Walker
c) Gobha Bh' Ann A Hogha Gearraidh
Puirt A Beul Kenna Campbell, Mary Ann Kennedy & Wilma Kennedy Ar Canan 'S Ar Ceol (compilation) a) Dh'fhalbhainn Sgiobalta Caismeachd - see also "Puirt-A-Beul" by Mac-talla
b) A'Mhisg
c) Chuirinn Air a'Phiob E Ruighle
d) Nighean Na Cailliche Port - see also "Mo Bho Dhubh Mhor" by James Graham
Puirt A Beul Capercaillie Crosswinds; Gaelic Voices (compilation) a) Air Failinn Eilinn Oro U
b) Domhnall - see also "Domhnall" by Capercaillie; "Mor a'Cheannaich" by Ishbel MacAskill; "Puirt-A-Beul" by Mac-talla; "Mor A' Cheannaich" by Mouth Music; "Puirt A Beul" by Rachel Walker
c) Snug In A Blanket
Puirt A Beul Cliar Cliar a) Mo Bho Dubh Mhor - see also "Mo Bho Dhubh Mhor" by James Graham
b) Tiugainn Leam Ille Dhuibh
c) Tha Fear Am Beinn An t-Slochdain Duibh - see also "Puirt A Beul" by Anna Murray
d) Tha Bainn' Aig Na Caoraich Uile - see also "Puirt A Beul" by Sileas
e) Gobha Druim An Aonaich
f) Nead Na Lach As A' Luachair - see also "Nead Na Lachan" by Eilis Kennedy
Puirt A Beul Cliar Grinn Grinn a) MacShithich
b) Riobainnean Mora - see also "Turas An Anraidh" by Capercaillie
c) Dhannsainn Ri Danns'
d) Brochan Lom, Tana Lom
e) Fear A' Chuil Bhain
f) An E Mo Chur Fodhad?
Puirt A-Beul Cliar Gun Tamh a) Chaill Mo Lamh A Luths! - see also "Uamh An Oir" by Talitha MacKenzie; "Uamh An Oir" by Donnie Murdo MacLeod; "Uamh An Oir" by Margaret Stewart & Allan MacDonald
b) Dili O Iodalam
c) Inns' Dhomh-sa Ca'il Thu Cadal?
d) Tha Buachaille Dubh Fionnghal - see also "Puirt A Beul" by Mairi MacInnes & "Puirt A Beul" by Anna Murray
e) Ruidhleadh Mo Nighean Donn - see also "Puirt-A-Beul" by Mairi MacInnes; "Ruidhleadh" by Anna Murray; "Ruidhleadh" by Shine
Puirt A Beul Arthur Cormack Nuair Bha Mi Og a) Bi Mis' Air Uisg' An Lonain Duibh
b) Cha Tig An Ltha Theid Mi Dhachaidh
c) Gu Cuir Nan Gobhar As A' Chreig - see also "A Cur Nan Gobhar As A' Chreig" by Capercaillie; "Puirt A Beul" by Ishbel MacAskill; "Puirt-A-Beul" by Mairi MacInnes; "Puirt A Beul" by Anna Murray
Puirt A Beul Dochas An Darna Umhail a) Bhon Chuir Mo Leannan Culthaobh Rium
b) Sheatadh Cailleach, Ruidhleadh Cailleach - see also "Sheatadh Cailleach" by Talitha MacKenzie; "Puirt A Beul" by Sileas; "The Old Hags Set" by Tannas
c) A-null Thar Nan Eileanan - see also "Hebridean Hale-Bopp" by Capercaillie
Puirt-A-Beul Dochas Dochas a) Tha Biodag Aig Mac Thomais - see also "Puirt A Beul" by Mairi MacInnes
b) Siod A' Rud A Thogadh Fonn
c) Faca Sibh Mairi Nighean Alasdair
Puirt A Beul Ishbel MacAskill Essentially Ishbel a) Tha M'inntinn Raoir A-nochd 'S A-raoir
b) Nighean Bhuidh Ruadh - see also "Fosgail An Dorus" by Capercaillie; "Lia Fail" by Mackenzie; "Puirt-A-Beul" by Mac-talla
c) A' Cur Nan Gobhar As A' Chreig - see also "A Cur Nan Gobhar As A' Chreig" by Capercaillie; "Puirt A Beul" by Arthur Cormack; "Puirt-A-Beul" by Mairi MacInnes; "Puirt A Beul" by Anna Murray
Puirt-A-Beul Mairi MacInnes Causeway a) Ruidhleadh Mo Nighean Donn - see also "Puirt A-Beul" by Cliar; "Ruidhleadh" by Anna Murray; "Ruidhleadh" by Shine
b) Crathadh D'aodaich A Ghaoil - see also "The Tree" by Capercaillie; "Strathspeys & Reels" by Cliar; "Crathadh 'T 'Aodaich" by Mouth Music
Puirt-A-Beul Mairi MacInnes Orosay a) Dhiult Am Bodach Fodar Dhomh - see also "Puirt A Beul" by Rachel Walker
b) Fhuair Mi Nead - see also see also "Strathspeys & Reels" by Cliar & "Puirt-A-Beul" by Mac-talla
c) Ruidhleadh Na Coillich Dhubha - see also "Funky Bird Medley" by Talitha MacKenzie & "Puirt-A-Beul" by Mac-talla
d) A Chuir Nan Gobhar - see also "A Cur Nan Gobhar As A' Chreig" by Capercaillie; "Puirt A Beul" by Arthur Cormack; "Puirt A Beul" by Ishbel MacAskill; "Puirt A Beul" by Anna Murray
Puirt A Beul Mairi MacInnes This Feeling Inside a) Chuirinn Mo Bhalachan
b) Faca Tu Saor An t-Sabhaidh? - see also "Saor An t-Sabhaidh by Talitha MacKenzie & "O Ho Na Ribeannan" by Tannas
c) Tha Am Buachaille Dubh Fionnghual - see also "Puirt A-Beul by Cliar & "Puirt A Beul" by Anna Murray
d) Chaorainn A' Chaorainn
Puirt A Beul Mairi MacInnes This Feeling Inside a) Tha Biodag Aig Mac Thomais - see also "Puirt-A-Beul" by Dochas
b) Domhnall A Tighinn Gam' Shireadh
c) Seallaibh Curaigh Eoghainn - see also "Seallaibh Curraigh Eoghainn" by Mary Jane Lamond; "Owen's Boat" by Talitha MacKenzie; "Seallaibh Curaigh Eoghainn" by Tannas
d) Da Thabh Air An Fharaidh - see also "Hug Air A' Bhonaid Mhoir" by Julie Fowlis
Puirt-A-Beul Eilidh Mackenzie Eideadh Na Sgeulachd a) A Bhriogais Uallach - see also "A' Bhriogais Uallach" by James Graham & "Be Siud" by Shine
b) Hai O Na h-Eireagan
c) 'S Trusaidh Mi Na Coilleagan
d) Tha Mi Dol A Dheanamh Banais
Puirt-A-Beul Mac-talla ...Mairidh Gaol Is Ceol a) Dh'fhalbhainn Sgiobalta - see also "Puirt A Beul by Kenna Campbell, Mary Ann Kennedy & Wilma Kennedy
b) Fhuair Mi Nead A Ghurra-gug - see also "Strathspeys & Reels" by Cliar & "Puirt-A-Beul" by Mairi MacInnes
c) Fear A Bhios Fada Gun Phosadh - see also "Andy's Saltire" by Tannas & "Puirt A Beul" by Rachel Walker
d) Ruidhlidh Na Coillich Dhubha - see also "Puirt-A-Beul" by Mairi MacInnes & "Funky Bird Medley" by Talitha MacKenzie
Puirt-A-Beul Mac-talla ...Mairidh Gaol Is Ceol a) Eadaraibh A Huinn O
b) Domhnall Dubh An Domhnallaich - see also "Domhnall" & "Puirt A Beul" by Capercaillie; "Mor a'Cheannaich" by Ishbel MacAskill; "Mor A' Cheannaich" by Mouth Music; "Puirt A Beul" by Rachel Walker
c) Nighean Rudh' Bhan - see also "Fosgail An Dorus" by Capercaillie; "Puirt A Beul" by Ishbel MacAskill; "Lia Fail" by Mackenzie
d) Meal Do Bhrogan - see also "Strathspeys & Reels" by Cliar
e) Ciamar A Ni Mi An Dannsa Direach - see also "Strathspeys & Reels" by Cliar & "Bog a'Lochain" by Mary Jane Lamond
Puirt A Beul Karen Matheson Downriver a) I Bhi A Da - see also "Sardinia" by Capercaillie; "I Bhi A Da" by Mouth Music; "Puirt A Beul" by Anna Murray
b) 'S Ioma Rud A Chunna Mi - see also "Lucy's Fling" by Kevin Burke & Micheal O Domhnaill; "Mo Bho Dhubh Mhor" by James Graham; "Cullen Bay" by the Tannahill Weavers
c) Fear A' Choire
d) Cairistion 'Nighean Eoghainn
Puirt A Beul Anna Murray Tri Nithean a) I Bhi Ada - see also "Sardinia" by Capercaillie; "Puirt A Beul" by Karen Matheson; "I Bhi A Da" by Mouth Music
b) Fear Am Beinn An t-Slochdan Duibh - see also "Puirt A Beul" by Cliar
c) Cuir Nan Gobhar As A' Chreig - see also "A Cur Nan Gobhar As A' Chreig" by Capercaillie; "Puirt A Beul" by Arthur Cormack; "Puirt A Beul" by Ishbel MacAskill; "Puirt-A-Beul" by Mairi MacInnes
d) Buachaille Dubh Fionnghala - see also "Puirt A-Beul" by Cliar & "Puirt A Beul" by Mairi MacInnes
Puirt A Beul Sileas Beating Harps a) Tha Bainn' Aig Na Caoraich Uile - see also "Puirt A Beul" by Cliar
b) Sheatadh Cailleach Ruilleadh Cailleach - see also "Puirt A Beul" by Dochas; "Sheatadh Cailleach" by Talitha MacKenzie; "The Old Hags Set" by Tannas
c) Thoir A Nall Ailean Thugam - see also "Finlay's" by Capercaillie; "Thoir A Nall Ailean Thugam" by Mouth Music; "Ruidhleadh" by Anna Murray; "Cha Teid Fionnlagh A dh'Eige" by Tannas
Puirt A Beul Rachel Walker Braighe Loch Iall a) 'S Iomadh Rud Tha Dhith Orm - see also "Domhnall" & "Puirt A Beul" by Capercaillie; "Mor a'Cheannaich" by Ishbel MacAskill; "Puirt-A-Beul" by Mac-talla; "Mor A' Cheannaich" by Mouth Music
b) Fear An Duin Mhor - see also "The Sailor's Wife" by Whistlebinkies
c) Morag 'S I Morag - see also "Donal Agus Morag" by Altan & "'Si Morag" by Tannas
d) Cota Mor Ealasaid - see also "Strathspeys & Reels" by Cliar
Puirt A Beul Rachel Walker Fon Reul-Sholus a) Amadan Gorach Saighdear
b) Dhiult Am Bodach Fodar Dhomh - see also "Puirt-A-Beul" by Mairi MacInnes
c) Na Robh Agam Gioball Bodaich - see also "Puirt" by Julie Fowlis
d) Fear A Bhios Fada Gun Phsadh - see also "Puirt-A-Beul" by Mac-talla & "Andy's Saltire" by Tannas
Puirt-A-Beul Set Julie Fowlis Cuilidh a) 'S Toigh Leam Fhin Buntata 'S Im
b) Tha Fionnlagh Ag Innearadh
c) Hug Oiridh Hiridh Hairidh
Purple Haze Moya Brennan Signature